Raport nr 11/2018 (25.05.2018)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Setanta ASI S.A.

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SETANTA ASI S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się 25 maja 2018 roku.