Informacje o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach

Zarząd Emitenta zwołuje na dzień 24 stycznia 2020 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Krakowie: w Hotelu Double Tree by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków.

Zarząd Emitenta przedstawia następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 _szesnaście_ dni przed dniem NWZ, czyli w Dniu Rejestracji.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

Uprawnionymi do udziału w NWZ będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie to może być złożone nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli 24 grudnia 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, czyli 9 stycznia 2020 r.

===

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 _zwana dalej również "Spółką"_, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _zwany dalej również "KSH"_, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "NWZ"_ na dzień:

6 listopada 2018 roku _wtorek_, na godzinę 12:00, w Warszawie,
w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego
przy ul. Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 października 2018 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czyli 9 października 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli 22 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszej informacji.