Informacje o Walnych Zgromadzeniach

Zwołanie ZWZ spółki Setanta S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 _zwana dalej również "Spółką"_, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych _zwany dalej również "KSH"_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _zwane dalej również "Zgromadzenie" lub "NWZ"_ na dzień: 28 czerwca 2019 roku _piątek_ na godzinę 10:30, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków.


Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Setanta Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 czerwca 2019 roku.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli 3 czerwca 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, czyli 13 czerwca 2019 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictw znajdują się pod poniższym linkiem - http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,416427

=======================================================

Zarząd spółki Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień:

25 maja 2018 roku (piątek), na godzinę 10:00
w siedzibie SETANTA ASI S.A. w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia

1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia

2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 9 maja 2018 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 10 maja 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.