Kalendarium

Zarząd Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:
 


- Raport roczny za rok 2017  - w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 

- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - w dniu 30 maja 2018 roku


- Raport półroczny za rok 2018 - w dniu 28 września 2018 roku


- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - w dniu 29 listopada 2018 roku


 Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2018;