Kalendarium

Zarząd spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
- raport roczny za rok 2019 - w dniu 31 marca 2020 roku,
- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 24 maja 2020 roku,
- raport półroczny za rok 2020 - w dniu 30 września 2020 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 29 listopada 2020 roku.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2020.