Raport nr 15/2018 (30.05.2018)

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania 
Pana Marcina Borowika do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki 
od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Poniżej inofrmacja o powołanym Prezesie Zarządu:

Marcin Borowik
Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Administracja. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo. 

Ukończył studia podyplomowe z Wyceny nieruchomości oraz z Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. 

Aktualnie słuchacz studiów MBA Zarządzanie powyższej uczelni. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2013 r. od pracy dla firmy Aquablock. Następnie w latach 2014-2015 pracował w wymiarze sprawiedliwości m.in. Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym. 

Odbył liczne kursy m.in. obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, a także w zakresie lobbingu. 

Od 2016 r. wspierał grupę kapitałową Setanta S.A. w obszarze relacji inwestorskich oraz świadczył usługi prawne poprzez swoja firmę Lex & Corporate Finance. 

Od 2017 r. pełni lub pełnił funkcje Prezesa Zarządu m.in. w zarządach spółek: Kantorino sp. z o.o., Fotowoltaika Mazowiecka sp. z o.o., Fotowoltaika Lubelska sp. z o.o., Farma Wiatrowa Jeżewo sp. z o.o., CEV PV1 sp. z o.o., CEV PV2 sp. z o.o. 

Przewodniczy Radzie Nadzorczej spółki PRIDE Gaming sp. z o.o. 

Interesuje się rynkami kapitałowymi, inwestycyjnym rynkiem nieruchomości oraz technologią blockchain. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Pan Marcin Borowik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Marcin Borowik, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.