Report no 46/2018 (09.07.2018)

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 roku podjęła uchwałę
w sprawie powołania:

Pana Łukasz Górski do składu Zarządu Spółki, w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki od dnia 10 lipca 2018 roku.

Poniżej informacja o powołanym Prezesie Zarządu:

Łukasz Górski

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii – Ekonomika nieruchomości i inwestycji (licencjat 2001 r.), Strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne (magister 2003 r.).

Ukończył studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2003 – 2004).

Od 2009 r. pełni funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność inwestycyjną w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od 2014 r. także w branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a od 2016 r. również w dziedzinie inwestycji kapitałowych. W toku kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w spółkach: 2002 – 2006 - Lex Consulting; 2006 – 2007 - WGN Nieruchomości, oddział w Hiszpanii; 2007 – 2008 - spółka z Grupy Emmerson Nieruchomości S.A.; 2008 – 2009 - spółka z Grupy BUMA S.A.; 2009 – 2012 - pełnomocnik Zarządu Kuźnica Kołłątajowska Sp. z o.o. Sp.k.; później również członek Rady Nadzorczej Columbus Capital S.A. i Synerga.fund S.A., członek Zarządu One More Level S.A. oraz NC Investors Sp. z o.o. i Long Short Partners Sp. z o.o., a także Dyrektor w Lunacosta Ltd z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania.

Od 2012 r. – obecnie – członek Zarządu w spółkach z Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. działających w branży nieruchomości komercyjnych, której jednostka dominująca jest notowana na rynku akcji NewConnect opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 2014 r. – obecnie – członek Zarządu spółki Columbus Energy S.A. działającej w branży instalacji fotowoltaicznych, notowanej na rynku akcji NewConnect opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Interesuje się rynkami kapitałowymi, inwestycyjnym rynkiem nieruchomości, branżą odnawialnych źródeł energii. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

 

Pan Łukasz Górski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Łukasza Górskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.