Information about Extraordinary General Meetings

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”) na dzień:

27 czerwca 2017 roku (wtorek), na godzinę 10:00 w siedzibie SETANTA SA w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności   Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 czerwca 2017 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.