Information about General Meetings

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SETANTA FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2013 r.
 
Zarząd spółki Setanta Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień:
25 czerwca 2013 roku, na godzinę 13.00 w siedzibie Setanta Finance Group SA w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211.


Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa znajduj się w załącznikach.