Raport nr 19/2018 (12.06.2018)

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5%

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pani Agnieszki Kunickiej- powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku ze zmniejszeniem zaangażowania w akcjonariacie do poziomu 0,004% ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu SETANTA ASI Spółka Akcyjna.