Raport nr 21/2018 (12.06.2018)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11.06.2018 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem NewConnect zbył łącznie 246.695 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji MODE Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Straszynie, stanowiących 4,17% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE Spółka Akcyjna.

Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiada na dzień 12.06.2018 r. 1.305.909 akcji co stanowi 22,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

SETANTA ASI S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie MODE S.A.