Raport nr 8/2018 (24.04.2018)

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku Rada Nadzorcza SETANTA ASI S.A  - organ uprawniony na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki - podjęła Uchwałę nr 2 z dnia 21 marca 2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki SETANTA ASI S.A. za rok obrotowy 2017 oraz rok 2018 oraz Uchwałę nr 3 z dnia 21 marca 2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego spółki SETANTA ASI S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd SETANTA ASI S.A niezbędnej umowy z POLSCY BIEGLI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr 4159; do:

badania ustawowego sprawozdania finansowego SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  sporządzonych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2017 roku;
przeglądu ustawowego sprawozdania finansowego SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
za okres 1.01-30.06.2018 r
badania ustawowego sprawozdania finansowego SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  sporządzonych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2018 roku,
przeglądu ustawowego sprawozdania finansowego SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.  
za okres 1.01-30.06.2019 r

 

Umowa zostanie zawarta na okres przeprowadzenia badania.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych SETANTA ASI S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

2018 07:19 © by Setanta S.A. All rights reserved.