Raport nr 40/2018 (29.06.2018)

Sprzedaż wierzytelności Emitenta

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. Spółka dokonała sprzedaży pakietu wierzytelności, których łączna nominalna wartość kształtowała się na poziomie ok. 0,97 mln zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.