Raport nr 45/2018 (09.07.2018)

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2018 roku podjęła uchwałę
w sprawie odwołania:

Pana Marcina Borowika - ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 9 lipca 2018 roku.

Uchwała odwołująca dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki nie zawierała przyczyny odwołania.

Emitent dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Marcin Borowik wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.