Raport nr 14/2018 (30.05.2018)

Odwołanie dotychczasowego Zarządu Spółki

Zarząd spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku podjęła uchwały w sprawie odwołania:

 

Pana Piotra Bolińskiego - ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2018 roku.

Pana Konrada Szwedzińskiego- ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2018 roku.

Pana Conalla McGuire ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2018 roku.

 

Uchwały odwołujące dotychczasowy skład Zarządu Spółki nie zawierały przyczyny odwołania.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.