Raport nr 2/2018 (19.01.2018)

Korekta Raportu nr 1/2018, Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie nr 1/2018 z dnia 19.01.2018 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w terminie publikacji raportu za III kwartał 2018 r. ustalonym omyłkowo na 30 listopada 2018 r, poprawny termin publikacji raportu za III kwartał 2018 r. Emitent ustala na 29 listopada 2018 r.

 

Zarząd Emitenta poniżej przedstawia poprawną treść komunikatu:

 

Zarząd Setanta ASI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach:
 
- Raport roczny za rok 2017  - w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 


- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - w dniu 30 maja 2018 roku


- Raport półroczny za rok 2018 - w dniu 28 września 2018 roku


- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - w dniu 29 listopada 2018 roku Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

 

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2018;


 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

......................................................................................................................................................

The Management Board of SETANTA ASI S.A. ("Issuer") with its registered office in Warsaw, r. In report No. 1/2018 of 19.01.2018, the visions discussed in relation to the third quarter of 2018, established mistakenly on November 30, 2018, the correct date of publication of the report The third quarter of 2018 is set by the Issuer on November 29, 2018.

 

 

The Issuer's Management Board below the correct message presented:

 

 

Management of Setanta ASI S.A. with its registered office in Warsaw informs that interim reports in 2018 will be transmitted on the following dates:
 
- Annual report for 2017 - on April 27, 2018

- Quarterly report for the first quarter of 2018 - on 30 May 2018

- Semi-annual report for 2018 - on 28 September 2018

- Quarterly report for the third quarter of 2018 - on 29 November 2018

 

  At the same time, the Company's Management Board informs that:

- in accordance with § 101 para. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent ("Regulation"), the Issuer will not submit a quarterly report for 2th and 4th quarter of the financial year 2018;