Raport nr 3/2018 (05.02.2018)

Informacja ze spółki portfelowej

Zarząd Setanta ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że powziął informację od spółki portfelowej City Inspire S.A. o przekroczeniu przez inwestorów minimalnego progu zapisów wynoszącego 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w prowadzonej przez tę spółkę emisji akcji serii G w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Beesfund. Kampania na Beesfund zakończy się w dniu 14.02.2018 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie sprzedaży na rynku
w Polsce oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych.

City Inspire S.A. planuje przeprowadzić w IV kwartale 2018 r. kolejną rundę finansowania, a następnie złożyć wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie jej akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Emitent posiada obecnie akcje stanowiące 20,36% udziału w kapitale zakładowym City Inspire S.A. oraz 23,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Wprowadzenie akcji City Inspire S.A. do obrotu na rynku NewConnect powinno wpłynąć w istotny sposób na wyniki finansowe Emitenta.