Raport nr 6/2018 (09.04.2018)

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZARZĄD DECYZJI O DOKONANIU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ AKTYWÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent, Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów:

– udziałów spółki Warsaw Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% udziałów.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów jednostki zależnej Emitenta na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. o kwotę 1.771 tys. zł. Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta przeglądu spółek portfelowych, w tym spółki Warsaw Properties sp. z o.o., w oparciu o jej dane finansowe, która jest podmiotem niepublicznym.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2017 rok o kwotę
1.771 tys. zł. Dokonany odpis wartości udziałów w Warsaw Properties sp. z o.o. ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki. Dotychczas prezentowana wartość bilansowa udziałów Warsaw Properties sp. z o.o., w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku wynosiła 2.101 tyś. zł, zaś wartość udziałów Warsaw Properties sp. z o.o. po dokonaniu odpisu na 31.12.2017r. wynosi 330 tyś zł.

– akcji spółki City Inspire S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 20,36% akcji.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości akcji jednostki zależnej Emitenta na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. o kwotę 419 tys. zł. Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta przeglądu spółek portfelowych, w tym spółki City Inspire S.A., w oparciu o jej dane finansowe, która jest podmiotem niepublicznym.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2017 rok o kwotę
419 tys. zł. Dokonany odpis wartości akcji City Inspire S.A. ma charakter niepieniężny
i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki. Dotychczas prezentowana wartość bilansowa akcji City Inspire S.A, w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku wynosiła 447 tys. zł (za 17,67% akcji), zaś wartość akcji City Inspire S.A. po dokonaniu odpisu na 31.12.2017r. wynosi 28 tyś zł.

– akcji spółki EXCELEAD S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 53,89% akcji.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości akcji jednostki zależnej Emitenta na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. o kwotę 168 tys. zł. Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta przeglądu spółek portfelowych, w tym spółki EXCELEAD S.A., w oparciu o jej dane finansowe, która jest podmiotem niepublicznym.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2017 rok o kwotę
168 tys. zł. Dokonany odpis wartości akcji EXCELEAD S.A. ma charakter niepieniężny
i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki. Dotychczas prezentowana wartość bilansowa akcji EXCELEAD S.A., w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku wynosiła 168 tys. zł, zaś wartość akcji EXCELEAD S.A. po dokonaniu odpisu na 31.12.2017r. wynosi 0 zł.

 

Emitent zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. będzie w weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Emitenta, których publikację zaplanowano na 27 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.