Raport nr 4/2018 (06.02.2018)

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZARZĄD DECYZJI O DOKONANIU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ AKTYWÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent, Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki Kantorino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 80% akcji.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów jednostki zależnej Emitenta na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 r. o kwotę 3.853 tys. zł. Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta przeglądu spółek portfelowych, w tym spółki Kantorino sp. z o.o., w oparciu o jej dane finansowe, która jest podmiotem niepublicznym.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2017 rok o kwotę
3.853 tys. zł. Dokonany odpis wartości udziałów w Kantorino sp. z o.o. ma charakter niepieniężny
i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki. Dotychczas prezentowana wartość bilansowa udziałów Kantorino sp. z o.o., w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku wynosiła 3.853 tys. zł, zaś wartość akcji Kantorino sp. z o.o. po dokonaniu odpisu na 31.12.2017r. wynosi 0 zł.

Emitent zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. będzie w weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Emitenta, którego publikację zaplanowano na 27 kwietnia 2018 r.