Report no 26/2018 (14.06.2018)

Informacja w sprawie podpisania Listu intencyjnego

Zarząd SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 07.06.2018 r. niniejszym informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 roku podpisał z JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej "JR HOLDING ") List intencyjny o nawiązaniu wzajemnej współpracy i uzyskaniem z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych.

Celem Listu intencyjnego jest obustronna współpraca operacyjna, biznesowa i kapitałowa pomiędzy Stronami. W ramach realizacji zapisów Listu intencyjnego Strony będą poszukiwały możliwych obszarów do kooperacji, aby jak najefektywniej wykorzystać potencjał obu podmiotów oraz kompetencje i doświadczenie Zarządów.

Podjęte działania mają na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii i skali. Partnerzy będą angażować się kapitałowo w spółki publiczne notowane na rynku NewConnect i rynku Regulowanym warszawskiego parkietu, posiadające wysoki potencjał do osiągnięcia wzrostu wartości, poprzez zakup znacznych pakietów ich akcji.

Emitent rozważa przygotowanie zaktualizowanej strategii rozwoju, uwzględniającej potencjalną współpracę z JR HOLDING oraz nową politykę inwestycyjną.

Spółka rezygnuje z inwestowania w zalążkowe spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju, które wymagają częstego pozyskiwania kapitału i są obarczone znacznym ryzykiem, ponadto nie generują oczekiwanych zwrotów z inwestycji w krótkim i średnim terminie.

O kolejnych etapach współpracy, Spółka będzie informował kolejnymi raportami bieżącymi.