Report no 17/2018 (07.06.2018)

Informacja w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Listu Intencyjnego

Zarząd spółki SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 13.02.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. rozpoczęto wstępne rozmowy z Inwestorem tj. ze spółką JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie ("Inwestorem") w celu wypracowania treści Listu Intencyjnego w zakresie zawarcia szerokiej współpracy między podmiotami, jak również do możliwego zaangażowania kapitałowego.

Powyższe rozmowy są efektem przeprowadzenia przez Zarząd Emitenta analizy opcji strategicznych dla Spółki oraz planowanych kierunków jej rozwoju, w wyniku czego wstępnie zdefiniowano obszary działalności Spółki i Inwestora stwarzające potencjał na wykorzystanie występujących synergii kosztowych oraz przychodowych.

Na aktualnym etapie rozważane jest szerokie spektrum możliwych scenariuszy. Celem rozmów jest przeprowadzenie wspólnie z Inwestorem analizy dotyczącej wpływu poszczególnych scenariuszy na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Spółki w długookresowej perspektywie oraz wybór najbardziej korzystnego z nich. Nie można również wykluczyć utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej lub niepodjęcia żadnych działań.

Zarząd Emitenta będzie informować o rozwoju prowadzonych rozmów w przypadku pojawienia się nowych, istotnych ustaleń w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym.